System.security.loadPolicyFile("http://www.box.net/api/crossdomain.xml");

Thứ Năm, ngày 16 tháng 10 năm 2014

Thông Báo blog Tổ Sư Thiền sẽ ngưng hoạt động


Kính gởi quý độc giả của blog Tổ Sư Thiền:

Sau một thời gian gieo duyên với các hành giả của Tổ Sư Thiền trong mấy năm qua, blog nầy sẽ ngưng hoạt động vì thiếu kinh phí cho host box.com để play các audio clips (là $99.99 USD/ mổi năm). Tuy nhiên, quý vị vẫn có thể xem được một số video clips miễn phí trên Youtube, tại kênh Youtube "sharenow1", https://www.youtube.com/user/sharenow3. Nếu quý vị nào muốn tiếp quản blog và giúp kinh phí bảo trì cho blog nầy hoạt động, xin liên lạc nowgap@gmail.com

Kính chúc vạn an!

Admin.

Chưa có lời nhắn -_-