System.security.loadPolicyFile("http://www.box.net/api/crossdomain.xml");

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 3 năm 2012

Kinh Lăng Nghiêm, Phần 1


Giảng tại Từ Ân Thiền Đường, Santa Ana, Hoa Kỳ, 1994


(Nếu mạng chậm, chờ khoảng 20 giây, và có thể bấm vào chữ YouTube và đổi mật độ từ 360p xuống 240p)

Chưa có lời nhắn -_-